BLUE引擎传奇NPC脚本文字颜色格式

脚本文字颜色(支持变量):  
脚本格式一:<COLOR=clLime,彩色文字>
颜色范围:老BLUE引擎的颜色,请自行参考
脚本格式二:<COLOR=243,彩色文字>   ;<COLOR=243,彩色文字按钮/@测试>
颜色范围:M2颜色列表中的0-255颜色
变量显示: 
格式:{COLOR=254,变量P0为<$STR(P0)>} 
脚本格式三:
<COLOR=$002200,彩色文字>   < BR> <COLOR=#002200,彩色文字>   
颜色范围:PS中拾色器中的颜色值                       ;注意PS中拾取的颜色第5-6位和第1-2位对调一下位置,然后再写入脚本或者备注中。
注意:严禁使用这种写法  禁止颜色套用空格,否则该NPC界面直接打不开  

勋章         //想要NPC前面空出位置直接写 \         勋章      

扩展:脚本支持了炫彩文字
格式:<AUTOCOLOR=251.252.253.254.249,文字循环变个色试试>   //色值中间用英文的.号分隔;